Czym jest odmiana pszenicy pojedynczego kłosa?

Pszenica ozima jest gatunkiem zbóż o zdecydowanie największym genetycznym potencjalne plonowania, który może być zrealizowany w znacznej części, w warunkach polowych. Cecha ta w połączeniu z najwyższą ceną za 1 tonę ziarna powoduje, że pszenica ozima ma największy areał w strukturze zasiewów spośród zbóż. Możliwość uzyskania wysokich plonów zwiększa się w wyniku użycia nasion pszenicy ozimej kwalifikacji C1.

Wysoki potencjał plonowania

Zdecydowanie najważniejszą cechą użytkową pszenicy ozimej jest jej potencjał plonowania. Należy pamiętać o tym, że odmiany o bardzo wysokim poziomie plonowania, wymagają dobrych stanowisk oraz intensywnej agrotechniki. Plon ziarna jest wypadkową wielu cech zapisanych w genach, które są realizowane podczas sezonu wegetacyjnego.

Potencjał krzewienia a plon

Liczba rozkrzewień kłosonośnych może być zróżnicowana pomiędzy poszczególnymi odmianami, co wynika z potencjału genetycznego do krzewienia. Doskonałym przykładem odmiany wysoko plonującej jest RGT Depot. Jej wysokie plony zostały potwierdzone przez wielu zadowolonych Rolników, ale również podczas nizależnych badań rozpoznawczych przeprowadzonych przez COBORU. Odmiana RGT Depot wytwarza mniej źdźbeł kłosonośnych, ale dzięki temu może w pełni wykorzystać energię, zgromadzoną podczas okresu wegetacji, do budowy plonu ziarna. Odmiana buduje ilość plonu wysoką masą tysiąca ziaren, dużą liczbą ziaren w kłosie.

Wykształcenie optymalnej — mniejszej liczby źdźbeł jest pożądaną cechą, ponieważ ogranicza do minimum ryzyko redukcji źdźbeł lub wytwarzania źdźbeł płonnych w warunkach np. niedoboru wody.

RGT Depot odmiana o szerokim terminie siewu

Odmiany pojedynczego kłosa nadają się idealne zarówno do terminowych siewów, jak i późnych. W przypadku siewu w optymalnym terminie agrotechnicznym i w warunkach długiej wiosny, w przypadku odmiany RGT Depot, nie ma ryzyka wytworzenia zbyt dużej liczby rozkrzewień, które mogą zostać zredukowane wiosną w wyniku niekorzystnych warunków do wzrostu.

Z kolei w przypadku późnych siewów RGT Depot nie wymaga długiego okresu krzewienia, co jest szczególnie ważne, jeżeli odmiana zimuje np. w fazie szpilki lub 1-3 liści, a właściwe krzewienie przypada na okres wiosenny.

RGT Depot — super zdrowotność

Kolejną cechą wyróżniającą odmianę jest profil zdrowotności.  RGT Depot wykazuje wysoką odporność na najważniejsze jednostki chorobowe, występujące w pszenicy ozimej, co w połączeniu z optymalnie dobranym programem prowadzenia łanu, pozwala na uzyskanie wysokich plonów.

Nasiona pszenicy RGT Depot i innych topowych odmian, dostępne są na https://osadkowski.pl/material-siewny/pszenica-ozima--c-001144